Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Logopeda

Logopeda

        L O G O P E D A
 

Kim jest LOGOPEDA ?

To specjalista
, który zajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń
(m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, karmienia i połykania, a także zaburzeń
powstałych na podłożu neurologicznym) oraz profilaktyką.
   

         CZYM ZAJMUJE SIĘ LOGOPEDA W SZKOLE ?

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

Do zadań logopedy szkolnego należy:

kulka    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz

           poziomu rozwoju językowego uczniów;

kulka   prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w  

           zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej  

          we współpracy z rodzicami uczniów, 

  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w:

           -  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły,

           -  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ W NASZEJ SZKOLE PROWADZĄ

mgr Agnieszka Centkowska 

 

                                                          WAŻNE INFORMACJE:

          GODZINY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DOSTOSOWANE SĄ DO INDYWIDUALNEGO PLANU ZAJĘĆ DZIECKA.

          ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO PRZED LUB PO LEKCJACH.

          RODZICE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH SWOJEGO DZIECKA. DZIĘKI TEMU BĘDĄ

          WIEDZIELI, JAK NALEŻY ĆWICZYĆ Z DZIECKIEM W DOMU.    

 

         JAK  WSPIERAĆ  ROZWÓJ MOWY DZIECKA ….

1. PAMIĘTAJMY ABY ZAWSZE MÓWIĆ DO DZIECKA POPRAWNIE – UNIKAMY SPIESZCZEŃ I PRZESADNYCH ZDROBNIEŃ

2. JEŻELI WIEMY, ŻE DZIECKO MOŻE POWIEDZIEĆ DANE SŁOWO BEZBŁĘDNIE, POPRAWIAJMY JEGO NIEPRAWIDŁOWĄ WYMOWĘ

3. ĆWICZENIA ZALECANE PRZEZ LOGOPEDĘ WYKONUJEMY Z DZIECKIEM PRZED LUSTREM PRZEZ 10-15 MINUT TAKŻE ĆWICZENIA ODDECHOWE  NARZĄDÓW MOWY

4. PODCZAS ĆWICZEŃ JESTEŚMY CIERPLIWI, MOTYWUJEMY DO PRACY, NAGRADZAMY

5. NIGDY NIE KRYTYKUJEMY !!!

6. BAWMY SIĘ Z DZIEĆMI A PODCZAS ZABAWY NAŚLADUJMY ODGŁOSY OTACZAJĄCEGO ŚWIATA

7. ZACHĘCAJMY DO CZYTANIA. CZYTAJMY DZIECKU ALE TAKŻE ZACHĘCAJMY DO SAMODZIELNEGO, GŁOŚNEGO CZYTANIA

8. NIE BOIMY SIĘ WSPÓŁRACY ZE SPECJALISTAMI: ORTODONTĄ, FONIATRĄ, LARYNGOLOGIEM, NEUROLOGOPEDĄ

9. UCZESTNICZYMY W ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH LUB CZĘSTO KONTAKTUJEMY SIĘ Z LOGOPEDĄ

            

DLA RODZICÓW: 

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m. in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych czyli języka, warg, podniebienia miękkiego i policzków. W czasie terapii wadliwa głoska jest korygowana. Następnie wywoływana jest głoska prawidłowa, którą utrwala się w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Podczas zajęć dzieci wzbogacają słownictwo, uczą się wypowiadać pełnymi zdaniami, a także przełamują strach przed mówieniem!

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Witam Drodzy Uczniowie…J

 

W związku z zaistniałą sytuacją, wszyscy jesteśmy zmuszeni pozostawać w swoich domach . Pamiętajmy jednak, że nawet w takim okresie należy kontynuować rozpoczętą terapię logopedyczną. Namawiam Was do rzetelnego i starannego powtarzania dotychczasowych ćwiczeń, które posiadacie w swoich zeszytach!!!!!!!!!!!!!!!

Podaję również adresy stron internetowych, na których znajdziecie wspaniałe ćwiczenia utrwalanych przez Was głosek, a także gry i zabawy logopedyczne on line :

 

 

www.domologo.pl

www.logotorpeda.com

blog.mimowa.pl