Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019.

Kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym 

Ogólne zasady rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów

 


 

Ogólne zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019 

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 1. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej.
 2. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 oddziały klas I szkół podstawowych.
 3. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej znajdujący się na stronie internetowej.
 4. Osoby niemające dostępu do internetu pobierają zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawoweji wypełniają go odręcznie.
 5. Podpisany przez rodziców zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboruw terminie od 1 marca 2018 r do 15 marca 2018 r. w czasie pracy placówki.
 6. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 5 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 7. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej.
 8. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 9. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 10. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 11. Wniosek rozpatruje powołana w szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 13. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.
 14. Przydział dzieci do konkretnych klas I w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 15. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe nadal będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. 

 


 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓL PODSTAWOWYCH

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa. 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2018

godz. 9:00 do 15.03.2018 godz.15:00

od 14.05.2018

godz. 9:00

do 21.05.2018

godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej

 

 09.03.2018

 

17.05.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

12.03.2018

godz. 15:00

18.05.2018

godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2018 do 26.03.2018

od 14.05.2018 do 25.05.2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.04.2018 godz.9:00

30.05.2018

godz. 15:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 04.04.2018

godz. 9:00 do 09.04.2018 godz. 15:00

od 4.06.2018

godz. 9:00  do 07.06.2018

godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.04.2018 godz.15:00

08.06.2018 godz.15:00