Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Projekt ,,ODKRYJ W SOBIE TALENT"

            

Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 FER.042.58.2018                                                                                                            Częstochowa, 10.10.2018 r.

 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem głównym projektu jest  podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 35częstochowskich szkołach (SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22, SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP51 w ZSP4) w okresie 01.08.2018 r. –31.07.2020 r.

Projekt skierowany jest do:

a) uczniów/uczennic, w tym:

- uczniów/uczennic z klas IV-VIII ze szkół, które w 2016r. uzyskały średnią poniżej średniej dla województwa śląskiego z części matematycznej sprawdzianu na koniec klasy VI tj. SP11,SP12,SP14,SP15,SP17,SP22,SP32, SP34, SP36, SP37, SP38, SP54, SP10 w ZSP2,SP20 w ZSP3,SP51 w ZSP4. Uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zakresiezajęć wyrównujących dysproporcje w rozwijaniu kompetencji kluczowych.

- uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych z klas IV-VIII,u których zdiagnozowano potrzebę indywidualizacji wsparcia w zakresie obszarów, w których przejawiają zdolności. Uczniowie/uczennice wezmą udział w zindywidualizowanych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.

- uczniów/uczennic z klas I-III z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, z autyzmem/zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchu, zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy otrzymają wsparcie specjalistyczne ukierunkowane na zmniejszenie indywidualnie zdiagnozowanych dysfunkcji i rozwój kompetencji społecznych.

b) nauczycieli/ek szkół objętych wsparciem w tych zadaniach, którzy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń z zakresu pracy z uczniem zdolnym i uczniem z niepełnosprawnością.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w wybranych formach wsparcia w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

a) Uczniowie/Uczennice

Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych

- zajęcia z języka angielskiego

- zajęcia z języka niemieckiego

- zajęcia z matematyki

- zajęcia naukowe

- zajęcia techniczno-inżynieryjne

- zajęcia techniczne –konstruktorskie

- zajęcia informatyczne

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się –techniki szybkiego czytania

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się  -mnemotechniki

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-komunikacyjne

- zajęcia z zakresu przedsiębiorczości

    Warsztaty oparte na metodzie eksperymentu

- warsztaty przyrodnicze

- warsztaty matematyczne

- warsztaty fizyczne

- warsztaty zoologiczne

- warsztaty biologiczne

- warsztaty chemiczne

- warsztaty chemiczno-kosmetyczne

- warsztaty geograficzne

- warsztaty astronomiczne

- warsztaty meteorologiczne

    Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów/uczennic zdolnych

- zajęcia z języka angielskiego

- zajęciaz języka niemieckiego

- zajęcia z języka francuskiego

- zajęcia z języka włoskiego

- zajęcia z języka hiszpańskiego

- zajęcia z języka chińskiego

- zajęcia z języka rosyjskiego

- zajęcia matematyczne

- zajęcia z konstruowania robotów

- zajęcia techniczne

- zajęcia elektrotechniczne

- zajęcia techniczne z wykorzystaniem TIK

- warsztaty grafiki i animacji komputerowej

- koło szachowe

- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

- zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania

- zajęcia z zakresu mnemotechnik

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

- zajęcia z zakresu przedsiębiorczości

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowe z zakresu chemii

- koło młodego naukowca

    Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami

- terapia metodą Tomatis

- terapia biofeedback

- dogoterapia

- terapia integracji sensorycznej

- terapia ręki

- terapia indywidualna dla uczniów/uczennic z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową

- terapia ruchu wspomagającego metodą Weroniki Sherborne

- zajęcia z surdopedagogiem

- zajęcia z tyflopedagogiem

- zajęcia dla dziecka z mutyzmem

- zajęcia dla uczniów/uczennic z zespołem Aspergera

- trening umiejętności społecznych

- terapia behawioralna

- terapia psychologiczna

b) Nauczyciele/Nauczycielki

- szkolenie z zakresu indywidualizacji pracy zuczniami/uczennicami z autyzmem i zespołem Aspergera

- szkolenie z zakresu rozpoznawania i rozwijania zdolności uczniów/uczennic

- szkolenie: praca z uczniem/uczennicą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –dostosowanie wymagań edukacyjnych.

 

Szczegółowy wykaz form wsparcia dostępny w każdej z 35 szkół zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 12 DO 29 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych,a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl)oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem. Wyniki Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie. Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim  (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Zatwierdził:

Ryszard Stefaniak

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Załączniki do pobrania ...

-  Katalog kryteriów

-  Wykaz form wsparcia

-  Formularz zgłoszeniowy uczniowie uczennice SP39

-  Formularz zgłoszeniowy nauczycieli

-  Rekomendacja uczeń

-  Rekomendacja nauczyciel

-  Ankieta uczeń

-  Ankieta nauczyciel

-  Oświadczenie uczestnika

-  Deklaracja uczestnictwa

-  Lista podstawowa uczeń

-  Lista podstawowa nauczyciel

-  Lista rezerwowa uczeń

-  Lista rezerwowa nauczyciel

-  Formularz rezygnacji

-  Regulamin rekrutacji

- Formularz z podpisem kwalifikowanym 


 

Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

            w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie  11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów/uczennic, zapewnienie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek oraz  poszerzenie bazy dydaktycznej
w placówkach o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.

Wsparciem objętych zostanie łącznie 1 508 uczniów/uczennic (718K i 790M) z  35 szkół podstawowych, w tym 966 uczniów/uczennic zdolnych (486K i 480M) i 145 uczniów/uczennic (54K i 91M) z niepełnosprawnościami oraz  35 nauczycieli/nauczycielek (33K i 2M).

Szkoły biorące udział w projekcie to:

SP1,SP2,SP11,SP12,SP14,SP15,SP17,SP19,SP21,SP22,SP24,SP25,SP26,SP27,SP29,
SP30,SP31,SP32,SP34,SP35,SP36,SP37,SP38,SP39,SP42,SP46,SP47SP49,SP50,SP52,SP53,SP54, SP 10 w  ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP50 w ZSP4.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

 1. Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych,
 2. Warsztaty oparte na metodzie eksperymentu,
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami – zajęcia dla uczniów/uczennic zdolnych,
 4. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami – zajęcia dla uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami.

W projekcie zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

 1. 1.    Wskaźniki produktu
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 35 os.(23K i 2M),
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 30 szkół,
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone
  w programie – 14 szkół,
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 1 508 os. (718K i 790M);
 1. 2.    Wskaźniki rezultatu
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 30 szkół,
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 30 os. (29K i 1M),
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 14 szkół,
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 1 282 os. (610K i 672M).


Całkowita wartość projektu to: 4 685 250,65zł, w tym   90% dofinansowania –

4 216 725,58zł  i  10% wkładu własnego - 468 525,07 zł.

 

Zespół Projektowy:

Renata Michalik-Patrzykont - Koordynatorka Projektu

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13, pokój 305
tel.: 34 37 07 575

rmichalik@czestochowa.um.gov.pl

 

Magdalena Cierpiał – Asystentka Koordynatorki Projektu

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Waszyngtona 5, pokój 113

tel.: 34 37 07 799

macierpial@czestochowa.um.gov.pl

 

Anna Haręza-Woźniak – Specjalistka ds. Rozliczeń

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13, pokój 321

tel.: 34 37 07 522

ahareza-wozniak@czestochowa.um.gov.pl

 

Artykuły

ODKRYJ W SOBIE TALENT - rekrutacja uzupełniająca

2020-05-19

 Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

       

                                                                                                                         

OGŁOSZENIE O NABORZEUZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”

Czytaj więcej o: ODKRYJ W SOBIE TALENT - rekrutacja uzupełniająca

II REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - ODKRYJ W SOBIE TALENT

2020-05-19

 Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

       

                                                                                                                         

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”

Czytaj więcej o: II REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - ODKRYJ W SOBIE TALENT

Nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!”

2020-05-19