Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór do klas pierwszych 2021/2022

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

dzieci  urodzonych w roku 2014 i 2015

          Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.   Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat ( 2014 r.) oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Zgodnie z art.36 ust. 1 i 2  na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat ( 2015 r. ), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informujemy, że rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Nabór do klas pierwszych 2021/2022.

            Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa od dnia  

                                       1 marca 2021 od godz. 9:00 do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 15.00.

 

Rekrutacja - kryteria ... 

Terminy ...  

Informacja o naborze ...