Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

ODKRYJ W SOBIE TALENT - rekrutacja uzupełniająca

 

 Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

       

                                                                                                                         

OGŁOSZENIE O NABORZEUZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”

 

Ogłasza się nabór uzupełniający uczniów/uczennic do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,  kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w35częstochowskich szkołach (SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22, SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP51 w ZSP4) w okresie 01.08.2018 r. –31.07.2020 r.

Do składania dokumentów w ramach Rekrutacji Uzupełniającej zapraszamy szkoły SP1, SP2, SP10 w ZSP nr 2, SP12, SP15, SP19,SP20 w ZSP nr 3, SP22, SP24,SP29, SP30, SP31, SP34, SP35, SP36, SP38, SP39, SP42, SP47, SP52, SP54 w szczególności:

a) uczniów/uczennic szkół, które nie zrekrutowały wystarczającej ilości osób w I Rekrutacji , w tym:

- uczniów/uczennic z klas IV-VIII ze szkół, które w 2016r. uzyskały średnią poniżej  średniej dla województwa śląskiego z części matematycznej sprawdzianu na koniec klasy VItj.,SP12,SP15,SP22, SP34, SP36, SP38, SP54, SP10 w ZSP2,SP20 w ZSP3.

Uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć wyrównujących dysproporcje w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
 
- uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych z klas IV-VIII, u których zdiagnozowano potrzebę indywidualizacji wsparcia w zakresie obszarów, w których przejawiają zdolności. Uczniowie/uczennice wezmą udział w zindywidualizowanych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.
 
- uczniów/uczennic z klas I-VIII z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, z autyzmem/zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchu, zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną, deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej. Otrzymają oni wsparcie specjalistyczne ukierunkowane na zmniejszenie indywidualnie zdiagnozowanych dysfunkcji i rozwój kompetencji społecznych.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w wybranych formach wsparcia w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.
 
W ramach rekrutacji uzupełniającej przewiduje następujące formy wsparcia:
- Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z języka niemieckiego
- zajęcia z matematyki
- zajęcia naukowe
- zajęcia techniczno-inżynieryjne
- zajęcia techniczne – konstruktorskie
- zajęcia informatyczne
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – techniki szybkiego czytania
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się - mnemotechniki
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-komunikacyjne
- zajęcia z zakresu przedsiębiorczości
- warsztaty oparte na metodzie eksperymentu
- warsztaty przyrodnicze
- warsztaty matematyczne
- warsztaty fizyczne
- warsztaty zoologiczne
- warsztaty biologiczne
- warsztaty chemiczne
- warsztaty chemiczno-kosmetyczne
- warsztaty geograficzne
- warsztaty astronomiczne
- warsztaty meteorologiczne-
- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów/uczennic zdolnych
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z języka niemieckiego
- zajęcia z języka francuskiego
- zajęcia z języka włoskiego
- zajęcia z języka hiszpańskiego
- zajęcia matematyczne
- zajęcia z konstruowania robotów
- zajęcia techniczne
- zajęcia techniczne z wykorzystaniem TIK
- koło szachowe
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
- zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania
- zajęcia z zakresu mnemotechnik
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
- zajęcia z zakresu przedsiębiorczości
- zajęcia rozwijające kompetencje naukowe z zakresu chemii
- indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami
- terapia metodą Tomatis
- terapia biofeedback
- dogoterapia
- terapia integracji sensorycznej
- terapia ręki
- terapia indywidualna dla uczniów/uczennic z niepełnosprawnością intelektualną, słuchową i wzrokową

 W ramach Rekrutacji Uzupełniającej będąrekrutowani jedynie uczniowie/uczennice nawybrane formy wsparcia. Niniejsza rekrutacja obejmie 21 szkółiteformy wsparcia, wktórych nie zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych podczas pierwszej rekrutacji.

Szczegółowy wykaz formwsparcia oferowanych w rekrutacji uzupełniającej dostępnychw każdej z 21szkółzawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacjiuzupełniająceji uczestnictwa w projekcie.

 REKRUTACJAUZUPEŁNIAJĄCADO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 8 MARCA DO 18MARCA 2019R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych,a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl)oraz na stronach internetowych szkół objętych rekrutacją uzupełaniającą. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział wprojekcie. Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl)oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Zatwierdził:

 Ryszard Stefaniak - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Załączniki do pobrania :

Katalog kryteriów

Wykaz form wsparcia

-  Formularz zgłoszeniowy uczniowie uczennice SP39

Rekomendacja uczeń

Ankieta uczeń

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja uczestnictwa

Lista podstawowa uczeń

Lista rezerwowa uczeń

Formularz rezygnacji

Regulamin rekrutacji