Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna


Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr39

            im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 

 

 

  


 Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów.


 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa  nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. Zakwalifikowaliśmy się do otrzymania dotacji na zakup książkowych nowości wydawniczych dla uczniów naszej szkoły za kwotę 15000 zł. 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to wieloletni program rządowy (2016-2020) wspierający rozwój czytelnictwa w Polsce. Zgodnie z &11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda śląski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne – to informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków edycji 2018/2019 na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wniosek naszej szkoły znalazł się w gronie 250 wniosków dofinansowanych w ramach programu. 

Po przeprowadzonych konsultacjach ( ankiety, wywiady) z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz z pracownikami Biblioteki Publicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc  pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelnicze.  

Informacje na temat programu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https:www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa 

Akty prawne wprowadzające program 

Pytania i odpowiedzi - MEN

  


 

Program Profilaktyczny  Miasta Częstochowy „Wczesna diagnostyka Astmy i Alergii u dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych”  

więcej ...

 


 

Ogłoszenie o naborze na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych

w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!”  ...

 


 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

 więcej ...


INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Uczniowie zobowiązani  są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręczników (np. poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie, popisanie, wyrwanie kartek, uszkodzenie rogów, grzbietu itp.).

Dodatkowe wyposażenie podręcznika np. płyta jest jego integralną częścią i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.

Przed dokonaniem zwrotu uczeń powinien usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki oraz usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic (opiekun) dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt podręcznika lub odkupić nowy podręcznik i oddać do biblioteki.

Wpłaty za zniszczone, zagubione lub niezwrócone podręczniki dokonuje rodzic (opiekun) ucznia na konto:

CITY HANDLOWY

93 1030 1104 0000 0000 9316 1000

 

W treści przelewu należy wpisać: „Wpłata za zniszczone/ zagubione podręczniki do klasy ….” (podając imię i nazwisko ucznia). Termin wpłaty do 21.06.2019 r.

Wysokość kwoty za zagubiony lub zniszczony podręcznik należy indywidualnie ustalić z nauczycielem biblioteki szkolnej.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW  ...

 


 ,,Wybieram zawód dla siebie"

Dyrektor Szkoły informuje, że na stronie internetowej RODN ,,WOM"w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów ,,Wybieram zawód dla siebie". Narzędzie to ułatwi Państwa dzieciom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Przesyłamy link  http://womczest.edu.pl/wybieram-zawod


 

Zapraszamy do Środowiskowego Punktu Informacyjnego o Szkołach Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych

Za kilka miesięcy uczniowie klas VIII  dokonają jednej z najważniejszych decyzji w życiu – wyboru kierunku dalszego kształcenia.  By decyzje edukacyjne i zawodowe były jak najbardziej przemyślane i trafne w dniu 26 marca 2019 r. w godzinach 16.30 – 18.30  uruchomiony zostanie w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie, mieszczącej się przy  ul. Zamenhofa 23  V.  Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych dla uczniów i rodziców. Ze względu na godziny popołudniowe, będzie szansa na indywidualne konsultacje nie tylko dla uczniów, ale i ich rodziców, z nauczycielami i uczniami szkół zawodowych i liceów.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

dzieci urodzonych w roku 2012   i  2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej informuje, że zgodnie   z  art. 35 ust. 2 ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat ( 2012 r.) oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak  niż do ukończenia 18. roku życia.

Zgodnie z art.36 ust. 1 i 2  na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat ( 2013 r. ), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Więcej informacji znajduje się  na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl oraz na stronie internetowej szkoły  sp39.edu.czestochowa.pl  w zakładce  Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2019/2020.

 


List Minister Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ...

 


 

    

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału

edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,  kształcenia podstawowego

i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

         więcej w zakładce    Projekt ,,ODKRYJ W SOBIE TALENT"

  


Szanowni Państwo,

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje obecnie, na zlecenie Ministra Zdrowia, badanie przesiewowe uczniów szkół podstawowych i średnich pod kątem występowania chorób alergicznych. Badanie zostało zaprojektowane przez lekarzy specjalistów oraz ekspertów  z dziedziny nauk społecznych i epidemiologii, pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie jest częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, polega na wypełnieniu ankiety. Specjalnie skonstruowany algorytm po zakończeniu ankiety podliczy wyniki badania dla konkretnej osoby - prawdopodobieństwo występowanie alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej u badanego. Badanie nie zastępuje lekarza w jego pracy, ale znacznie ją ułatwia i przyspiesza diagnostykę.

Badanie mieści się na stronie internetowej:  http://malergia.pl  w zakładce "Test Alergiczny". Strona oferuje również wyszukiwarkę konsultacji alergicznych, tak by każdy, kto podejrzewa alergię u swojego dziecka mógł wybrać dogodne miejsce i termin, znając czas oczekiwania w każdej poradni. 

Szkoły, które wezmą udział w badaniu otrzymają ponadto bezpłatne broszury edukacyjne dotyczące alergii, w dwóch wersjach: dla rodziców i dla uczniów (odpowiednio dostosowaną do wieku i atrakcyjną graficznie).

Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. 

  


 

                                                                                                                                        więcej ... 

 


 

  

Informacje o najważniejszych zmianach w systemie edukacji znajdują się  na stronie internetowej MEN:   reformaedukacji.men.gov.pl .

Do pobrania są m.in. projekty ustaw i broszura informacyjna.

 

 


                         Z myślą o naszych absolwentach

              i spełniając prośby wielu z nich, stworzyliśmy zakładkę            

                             „ Absolwenci ”.

 

          Drodzy Absolwenci !

Zawartość tej zakładki zależy od Waszej aktywności, inwencji i aktualnych potrzeb !

„Poszukiwany – poszukiwana" - to tablica, na której możecie zamieszczać ogłoszenia i informacje o spotkaniach klasowych, uroczystościach, jubileuszach …

„Ab ovo ad mala” jest miejscem przeznaczonym na wiadomości o Waszych dokonaniach, sukcesach, osiągnięciach, Waszej karierze naukowej, sportowej czy artystycznej …

„Kartka z pamiętnika” czeka na Wasze wspomnienia, przechowywane w pamięci wydarzenia, historie i historyjki, anegdoty i ciekawostki opowiedziane po latach, przywołujące tamte szkolne, dziecięce lata …

 

Zapraszamy serdecznie i czekamy na maile !!!

                                                    sp39@wp.pl

 


                   Duplikaty świadectw, legitymacji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170)

Za wydanie w/w duplikatów pobiera się opłatę:
duplikat legitymacji 9 zł;
duplikat świadectwa 26 zł.

 

Opłatę wnosi się na rachunek:

93 1030 1104 0000 0000 9316 1000

Szkoła Podstawowa NR. 39 Częstochowa ul. Kopernika 79/87

 

W treści przelewu należy napisać duplikat legitymacji lub świadectwa dla …(imię i nazwisko dziecka).