Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / MONITORING WIZYJNY

MONITORING WIZYJNY

do pobrania  ... 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 

       I.            PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781. z późn.zm.)
 3. Art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2020 poz. 1327  z późn.zm.)
 4. Art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

    II.            ZAPISY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie. Wskazuje reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych.
 2. Administratorem danych osób obserwowanych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej , reprezentowana przez Dyrektora szkoły.
 3. Zasadność funkcjonowania oraz przegląd stanu bezpieczeństwa monitoringu w szkole jest systematycznie konsultowana z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 4. Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych ustalane są w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka. Jeśli operacja przetwarzania ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem  może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dodatkowo Administrator danych przeprowadza ocenę skutków dla ochrony danych.

 

 III.            CEL STOSOWANIA MONITORINGU

 1. Celem stosowania monitoringu jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrona mienia.
 2. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.

 IV.            INFRASTRUKTURA OBJĘTA MONITORINGIEM WIZYJNYM

 1. Obraz jest rejestrowany za pomocą 22 kamer.
 2. Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie obejmuje:

a)      budynek szkoły:  korytarz parter – 3 kamery, 1 piętro – 3 kamery, 2 piętro – 3 kamery, szatnie w piwnicy – 2 kamery, wejście główne do szkoły – 1 kamera, hol przy wyjściu na boisko  – 1 kamera

b)      teren wokół szkoły: wejście główne – 2 kamery, parking – 1 kamera, boisko –2 kamery, wyjście na boisko – 1 kamera, wyjście boczne – 2  kamery, wyjście kuchnia – 1 kamera.

 

    V.            ZASADY REJESTRACJI I ZAPISU INFORMACJI Z MONITORINGU

 1. System monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej  w Częstochowie składa się z:

a)      kamer rejestrujących, które umieszczone są wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły,

b)      urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

c)      kolorowego monitora pozwalającego na bezpośredni podgląd zdarzeń.

 1. Monitoring wizyjny rejestruje obraz w systemie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni  w tygodniu.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 3. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone odpowiednimi normami.
 4. Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest hasłem znanym tylko osobom upoważnionym.
 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pochodzących z monitoringu jest nadawane przez Administratora danych, zgodnie z obowiązującą w szkole polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 6. Monitor umożliwiający bezpośredni podgląd ze wszystkich kamer zainstalowanych na terenie szkoły znajduje się w sekretariacie szkoły.
 7. Nagrania z monitoringu są przechowywane na dysku twardym rejestratora przez okres 2 tygodnie. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Awarie monitoringu usuwane są przez autoryzowany serwis.

 

 VI.            ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Nagrania mogą być wykorzystane do wstecznej analizy rejestrowanych zdarzeń.
 2. Zapisy monitoringu są kontrolowane doraźnie oraz w sytuacjach związanych  z pojawiającymi się zagrożeniami w rejonach zainstalowanych kamer lub łamaniem przepisów prawa obowiązujących w szkole.
 3. Pracownik szkoły, który powziął informacje o zdarzeniu lub sytuacji wynikającej z celu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole, mogącego mieć miejsce w obszarze objętym kontrolą kamer ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Administratorowi danych.
 4. W uzasadnionych przypadkach nagrania mogą zostać zaprezentowane  rodzicom lub pracownikom szkoły w celu ustalenia rzeczywistych faktów zdarzenia
  z poszanowaniem praw osób trzecich.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Administrator danych zabezpiecza nagranie  i przekazuje jego kopię na pisemny wniosek.
 6. W razie potrzeby, wszystkie indywidualne zapisy wideo przenoszone są z rejestratora na pamięć przenośną.
 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. VII.            REALIZACJA PRAW OSÓB OBSEROWOWANYCH
  1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:

a)      informacji,

b)      dostępu do treści swoich nagrań w uzasadnionych przypadkach,

c)       anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach,

d)     usunięcia danych jej dotyczących,

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator danych informuje uczniów, rodziców i pracowników szkoły
  o zmianach w monitoringu nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian w tym zakresie.
 2. Administrator danych spełnia obowiązek informacyjny wobec osób obserwowanych poprzez:

a)    wywieszenie klauzuli informacyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 1, przy wejściu do budynku szkoły. Podaje w niej następujące dane: nazwa i adres Administratora, cel oraz obszar monitorowany i inne informacje ujęte w art. 13 RODO,

b)   oznaczenie budynku i terenu wokół szkoły znakami graficznymi takimi jak: „OBIEKT MONITOROWANY” i „TEREN MONITOROWANY”.

 1. W przypadku instalacji nowych kamer Administrator danych oznacza pomieszczenia  i teren monitorowanyza pomocą znaków graficznych, nie później niż dzień przed ich uruchomieniem.
 2. Administrator danych przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmieo stosowaniu monitoring, zgodnie z załącznikiem    nr 2

 

 1. VIII.            ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
  1. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych takim jak Policja, Sąd, Prokuratura na pisemny wniosek.
  2. Osoba fizyczna  będąca obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny ma prawo w uzasadnionym przypadku dostępu treści swojego nagrania wyłącznie na pisemny wniosek złożony do Administratora danych zgodnie z  załącznikiem 3.
  3. Prawo do uzyskania kopii, o których mowa w punkcie 1 i 2, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  4. Jeżeli żądania osoby fizycznej, o której mowa w punkcie 2 są ewidentne nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter Administrator danych może:

a)   pobrać opłatę, która uwzględnia administracje koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo

b)   odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 1. Pamięć przenośna, na którą skopiowano pliki z monitoringu wizyjnego szkoły powinna zostać zapakowana do koperty, opisana (krótki opis zdarzenia, jego data) oraz opieczętowana.
 2. Przedstawiciel instytucji wymienionych w punkcie 1 i osoby fizyczne zobowiązane są pisemnie pokwitować nagrania.

 

 IX.            ZAPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa.
 2. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole wchodzi w życie   z dniem 3 kwietnia 2019 r.

 

Załącznik nr 1

do regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, że:

 1. 1.      Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 1. adres do korespondencji: ul. Mikołaja Kopernika 79/87, 42-217 Częstochowa
 2. numer telefonu 34 324 23 70
 3. adres e-mail: sp39@edukacja.czestochowa.pl
 4. 2.      Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych poprzez:

 1. adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl
 2. numer telefonu: 34 370 63 14.
 3. 3.      Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Prawo pracy w związku z  art. 6 ust.1 lit. e  RODO.

 1. 4.      Obszar monitoringu

Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym w  szkole  obejmuje pomieszczenia  i teren wokół szkoły.

 1. 5.      Odbiorcy danych osobowych

Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom, takim jak Policja, Sąd lub Prokuratura, a w uzasadnionych przypadkach pracownikom lub innym osobom obserwowanym.

 1. 6.      Okres przechowywania danych

Zapisy z monitoringu przechowane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 14 dni.

 1. 7.      Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; usunięcia danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 1. 8.      Informacja o wymogu podania danych

Monitoring jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. 9.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  

 

Załącznik nr 2

do regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 

Oświadczenie pracownika dot. monitoringu wizyjnego

 

Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany/a, że wSzkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie stosowany jest monitoring wizyjny na podstawie art. 108a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) oraz zapoznałem(-am) się z regulaminem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie. Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia.

Obraz jest rejestrowany za pomocą (13 kamer wewnątrz i 10 wokół budynku szkoły) kamer.

Monitoringiem objęta jest następująca infrastruktura:

 • budynek szkoły: korytarz parter – 3 kamery, 1 piętro – 3 kamery, 2 piętro – 3 kamery, szatnie w piwnicy – 2 kamery, wejście główne do szkoły – 1 kamera, hol przy wyjściu na boisko   – 1 kamera.
 • teren wokół szkoły: wejście główne – 2 kamery, parking – 1 kamera, boisko –2 kamery, wyjście na boisko – 1 kamera, wyjście boczne – 2  kamery, wyjście kuchnia – 1 kamera.

Monitoring rejestruje obraz (bez dźwięku) w systemie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Dostęp do systemu jest ograniczony i zabezpieczony fizycznie. Nagrania  z monitoringu przechowywane będą przez okres 2 tygodni  

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 

                                                                                                       …………………..……………………

                                                                                                  (data i czytelny podpis pracownika)

 

  

 

Załącznik nr 3

do regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 

 

…………………………………….                                                                                                            Częstochowa, dn.  ………….............

(imię i nazwisko)

 

……………………………………..

 

……………………………………..

           (adres do korespondencji)

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 39

im. Marii Konopnickiej

w Częstochowie

 

Zwracam się z prośbą o zapisanie/ wgląd/ udostępnienie* materiału z monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie                                                 z dnia …………………, godz. …………………………………..

 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                                                                                       ……………………………………..

(Podpis wnioskodawcy )

 

*niepotrzebne skreślić