Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

II REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - ODKRYJ W SOBIE TALENT

Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 

 FER.042.10 2019                                                                                                                                    Częstochowa, 16 09 .2019 r.

OGŁOSZENIE O II NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”

Ogłasza się II nabór uzupełniający uczniów/uczennic do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej j akości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej w 35 częstochowskich szkołach ( SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22, SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w ZSP2, SP2 0 w ZSP3 i SP51 w ZSP4) w okresie 01.08.2018 r. 31.07.2020 r.
Do składania dokumentów w ramach II Rekrutacji uzupełniającej zapraszamy szkoły SP1, SP2, SP15, SP19, SP20 w ZSP nr 3, SP22, SP25, SP29, SP30, SP31, SP32, SP35, SP36, SP37, SP39,SP47, SP50, SP54 w szczególności: uczniów/uczennic szkół, w których na skutek braku chętnych lub zakończenia udziału w projekcie przez uczniów 8 klas nie osiągnięto wystarczającej liczby uczestników, w tym:

-  uczniów/uczennic z klas IV - VIII ze szkół, które w 2016r. uzyskały średnią poniżej średniej dla województwa śląskiego z części matematycznej sprawdzianu na koniec klasy VI  tj. SP15, SP22, SP36, SP54, SP20 w ZSP3 . Uczniowie/uczennice otrzymają Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych z klas IV VIII, u których zdiagnozowano potrzebę indywidualizacji wsparcia w zakresie obszarów, w których przejawiają zdolności.  Uczniowie/uczennice wezmą udział w zindywidualizowanych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w wybranych formach ws parcia w roku szkolnym 2019/2020.
W ramach II rekrutacji uzupełniającej przewiduje następujące formy wsparcia:

     Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych
- zajęcia z języka niemieckiego
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno komunikacyjne
- zajęcia rozwij ające kompetencje techniczne
- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne
- zajęcia z zakresu przedsiębiorczości


     Warsztaty oparte na metodzie eksperymentu
- warsztaty przyrodnicze
- warsztaty matematyczne
- warsztaty fizyczne
- warsztaty biologiczne
- warsztaty chemi czne
- warsztaty geograficzne
- warsztaty astronomiczne
- warsztaty meteorologiczne


    Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów/uczennic zdolnych
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z języka niemieckiego
- zajęcia z języka francuskiego
- zajęcia z języka włoskiego
- zajęcia z języka hiszpańskiego
- zajęcia z języka rosyjskiego
- zajęcia matematycznezajęcia matematyczne
- zajęcia z konstruowania robotówzajęcia z konstruowania robotów
- zajęcia elektrotechniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym
- zajęcia naukowozajęcia naukowo--techniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym
- zajęcia techniczne z wykorzystaniem TIK 
- koło szachowe
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
- zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne indywidualizujące pracę z uczniem

W ramach II Rekrutacji uzupełniającej będą rekrutowani jedynie uczniowie/uczennice na wybrane formy wsparcia. Niniejsza rekrutacja obejmie wybrane formy wsparcia. Niniejsza rekrutacja obejmie 18 szkół, w których na skutek braku chętnych lub zakończenia udziału w projekcie przez uczniów 8 klas nie osiągnięto wystarczającej liczby uczestników

Szczegółowy wykaz form wsparcia oferowanych w oferowanych w II  rekrutacji uzupełniającej dostępnych w każdej z 18 szkół zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu II rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie.

II REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE  BĘDZIE W TERMINIE 

OD 17 WRZEŚNIA DO 24 WRZEŚNIA  2019R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy, poświęconej funduszom europejskim ((www.fe.czestochowa.pl)) oraz na stronach internetowych szkół objętych rekrutacją uzupełniającą. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół  biorących udział w projekcie. Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim ((www.fe.czestochowa.pl)) oraz  na stronach internetowych szkół objętych projektem. 


Zatwierdził ostatecznie:

                          Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

                                            Andrzej Babczyński


Regulamin II rekrutacji

Katalog kryteriów - załącznik 1

Wykaz form wsparcia - załącznik 2

Formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice_SP39 - załącznik 3

Rekomendacja uczeń - załącznik 4

Oświadczenie uczestnika - załącznik 5

Deklaracja uczestnictwa - załącznik 6

Lista podstawowa uczeń - załącznik 7

Lista rezerwowa uczeń - załącznik 8

Formularz rezygnacja - załącznik 9