Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Młodzieżowa Akademia Życia (MAŻ)

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

Projekt   MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ŻYCIA pod nazwą: „Zawsze mamy wybór”

 

  1. Adresaci

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie – 20 uczniów klas VIII, 20 uczniów klas VII, 15 uczniów klas VI, 30 uczniów klas V, 30 uczniów klas IV

  1. Krótka charakterystyka Projektu

Diagnoza zachowań ryzykownych wśród uczniów.

Opracowanie planu wykonywanych działań.

Warsztaty psychologiczno – terapeutyczne.

Pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia rekreacyjno-sportowe, edukacyjne, prozdrowotne, mające na celu aktywizację ogólnorozwojową dzieci i młodzieży, naukę zdrowego trybu życia oraz zapobieganie uzależnieniom.

Turnieje gier i zabaw z zachowaniem zasad fair play, konkursy plastyczne o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego stylu życia.

Udział w Częstochowskich Dniach Profilaktyki.

Wyróżnienie i nagrodzenie najaktywniejszych uczestników projektu.

  1. Cele Projektu

Podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Utrwalanie właściwych postaw uczestników Projektu wobec środków psychoaktywnych.

Działania profilaktyczne służące ograniczeniu zjawisk ryzykownych.

Wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć sportowych i rekreacyjnych realizowanych w ramach Młodzieżowej Akademii Życia.

Promowanie rywalizacji z zachowaniem zasad fair play.

Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole.

Rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników Projektu.

Stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów w grupach rówieśniczych.

Integracja środowisk dziecięco-młodzieżowych.

  1. Przewidywane rezultaty

Uczniowie uświadomią sobie zagrożenia wynikających ze stosowania używek.

Uczniowie będą umieli [i]wskazać  drogi  samorealizacji oraz różne formy spędzania wolnego czasu,

Uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie zostaną wyposażeni w wiedzę na temat zagrożeń wynikających z ogólnie pojętych uzależnień, wezmą udział  w zajęciach promujących zdrowy tryb życia, kształtujących właściwe postawy wobec szkodliwości substancji psychoaktywnych, rozwiną swoją aktywność fizyczną oraz wzmocnią pozytywnie samoocenę, która ułatwi im funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

  1. Koordynator Projektu -  Beata Zajęcka

 

Harmonogram - szczegółowy opis planowanych działań przy realizacji zadania.

 

Projekt profilaktyczno-wychowawczy realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Lp.

Działania w zakresie realizowanego Projektu

(opis działania z planowaną liczbą uczestników)

Termin realizacji działań

1.

Zajęcia fitness połączone z profilaktyką zdrowia ( 30 uczestników).

kwiecień/maj

2 x 3 godz.

2.

Zajęcia ogólnorozwojowe połączone z profilaktyką prozdrowotną, profilaktyką uzależnień , sprzyjających nawiązywaniu kontaktów w grupach rówieśniczych, gry i zabawy na lodowisku (30 uczestników).

 

marzec, grudzień

1 x 3 godz.

3.

Warsztaty profilaktyczne, psychoedukacyjne: przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych ( 60  uczestników).

 

październik/listopad

4 x 2 godz.

4.

Pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i rekreacyjne, mające na celu aktywizację ogólnorozwojową dzieci i młodzieży, naukę zdrowego trybu życia oraz zapobieganie uzależnieniom, zajęcia w ośrodku Stacja Grawitacja ( 40 uczestników).

 

czerwiec

3 x 3 godz.

 

5.

Mikołajkowy turniej gier i zabaw ruchowych połączony z testem wiedzy o substancjach psychoaktywnych ( 30 uczestników ).

grudzień

2 x 3 godz.

6.

Konkurs plastyczny związany z tematyką  profilaktyczną:

 „Świat bez nałogów” ( 20 uczestników ).

grudzień

1 x 3 godz.